راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد...

سلام...

و اما یه روز که با یه تفال به دیوان حضرت حافظ شروع میشه...خیلی روز قشنگی میشه...من قبلا هم امتحان کردم، شما هم یه بار امتحان کنید...به قول خود لسان الغیب: «ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ/به قرآنی که اندر سینه داری»

راهـی بزن که آهــــی بر سـاز آن توان زد

شعری بخوان که با او رطل گران تـوان زد 

بر آســـتان جـــانان، گر ســر توان نهــادن

گـــلبــانگ ســر بلندی، بر آسمان توان زد

قـد خـــمــیده ی ما سهـــلت نــمـــاید اما

بـر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد


در خـــانــگـــه نگنــجــد اســـرار عشقبــازی

جــــام مــی مـــغــــانه هم با مغان توان زد

درویش را نباشـــد بــرگ ســـرای ســـلطان

مـــاییــــم و کهنه دلقی کاتش دران توان زد

اهــــل نـــظـــر دو عــالــــم در یک نظر ببازند

عـشــقـســـت و داد اول بر نقد جان توان زد

گـر دولت وصـــالـــت خواهد دری گـــشــودن

ســرها بدین تـــخیـــل بر آســـمان تـــوان زد

عشق و شباب و رندی مجموعه ی مرادست

چــون جـمـع شـد معــانی گوی بیان توان زد

شـد رهزن سلامت، زلف تو وین عجب نیست

گــر راهـزن تو باشـــی صد کـــاروان تـوان زد

حافظ به حـق قرآن کـــز شــــید و زرق باز آی 

باشـــد که گوی عیـشی در این جهان توان زد

   + سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ٦:٢٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧