اگر اخوان نبود...

...و این هم تقدیم به همه ی دوستداران سهراب :

 

بــاغ بــاران خــورده مــی نوشــیــد نـور    لـــرزشـــی در ســبـــزه های تر دوید

او بـــه بـــاغ آمــد درونــش تــــابــنـــاک     ســایــه اش در زیــر و بــم هــا نـاپدید

***

شاخه خم می شد به راهش مست بار     او فــراتـــر از جــهـــان و بـــرگ و بــر

بــاغ ســرشــار از تراوش هــای ســبز     او درونــش ســبز تــر، ســرشـــار تـــر

***

در ســر راهــش درخــتــی جـان گرفت     مـیــوه اش هــمــزاد هــمـرنگ هراس

پــرتــویــی افــــتـــاد در پــنــــهــان او    دیـده بـود آن را بــه خــوابــی ناشـنــاس

***

در جـــنـــون چــیــدن از خــود دور شــد     دســت او لــرزیــد، تــرســیــد از درخت

شــور چـــیــدن تـــرس را از ریشه کند     دســت آمــد مـــیوه را چـــید از درخـــت

میوه ی تاریک از مجموعه ی آوار آفتاب   سهراب سپهری

   + سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ٦:٤٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧