آشتی

بعد از دو سه لحظه گفت و گو بردم دست          

              در زلفـش و حـرمـت مـزاحـم بـشــکـسـت

وقــتـی لــب شـیـریـنـش مـی بــوسیدم           

              اخـم مـلـسـی بـیـن دو ابـروش نـشـست

استاد مهدی اخوان ثالث - از کتاب :  تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم - ص۳۳۳

   + سیامک ساسانیان Siamak Sasanian - ۳:۱٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦